Skolinspektionsrapport för Lund – Ett stort steg framåt med nya huvudmannen

Latest Articles

/ september 22, 2023

I dagarna presenterade Skolinspektionen sitt beslut över tillsyn av Hvilan Gymnasium Lund. Till vår stora glädje konstaterar vi att hotet om vitesföreläggande som fanns för tidigare ägare nu är hävt. Skolinspektionen konstaterar att Hvilan Gymnasium Lund inte har några anmärkningar inom områdena: Undervisning och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Skolans arbete med att skapa trygghet och studiero, Grundläggande förutsättningar för skolenheten, Styrning av verksamheten samt Förutsättningar för skolenheten – och att Hvilan Gymnasium Lund uppfyller samtliga av Skolinspektionens krav för en bra och fungerande skola. Några mindre punkter återstår att rätta till. Bland annat behöver vi dokumentera vår rutin för ”omhändertagande av mobiltelefon under undervisningstid” skriftligt, sätta rutiner för ”ansökan till Skolverket att bedriva distansundervisning för elever som har svårt att komma till skolan”, samt hur vi på ett tydligare sätt dokumenterar utdrag från belastningsregistret vid nyanställningar.

Med Skolinspektionens resultat i ryggen går vi stärkta vidare i arbetet att skapa den bästa skolan i Lund.